Allmänna villkor för Alarmwear Sweden AB

Dessa allmänna villkor är reviderade och gäller från och med 2021-05-12.

I följande villkor syftar ”Alarmwear” på Alarmwear Sweden AB, ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559218–0698, och ”du”/”dig” samt ”din”/”ditt”/”dina” på den person som ingår avtal om de här Avtalsvillkoren med Alarmwear vid användning av produkter sålda av Alarmwear.

De här allmänna villkoren för Alarmwear utgör tillsammans med övriga villkor med produkterna levererade villkor, meddelandet om personuppgiftspolicy och hänvisningar till gällande lagstiftning (de senare finns på www.alarmwear.se) det avtal som utgör villkoren mellan dig och Alarmwear (”Avtalsvillkoren”).

Genom att använda, ladda ned, installera eller på annat sätt använda Alarmwears produkter samtycker du till de här Avtalsvillkoren. Om du inte samtycker till de här Avtalsvillkoren ska du inte använda, ladda ned eller använda Alarmwears produkter. Kontakta din återförsäljare eller Alarmwear om du vill ha mer information.

Alarmwear produktpaket består av tre delar: 1) Alarmwear mobilapplikation, 2) Alarmwear överfallslarm samt 3) Alarmwear midjeband (inkl. ljusslinga). Delarna kan användas separat eller tillsammans. För att använda enheterna tillsammans krävs det att enheterna är ihopkopplade och kan kommunicera via Bluetooth.

1. Tekniska krav för användning av Alarmwear mobilapplikation

För att använda Alarmwear mobilapplikation som en användare krävs tre saker: 1) ett registrerat abonnemang hos Alarmwear, 2) en Android™-baserad eller en iOS-baserad enhet, en mobiltelefon med stöd för Alarmwear mobil-applikation samt 3) åtkomst till Internet och ett fungerande telefonabonnemang. Observera att användandet av Alarmwear mobilapplikation kan påverkas av maskinvaran, operativsystemet samt nödvändiga förbindelser (Bluetooth, Internet, osv.).

2. Tekniska krav för användning av Alarmwear överfallslarm

För att använda Alarmwear överfallslarm krävs det att överfallslarmet har tillräckligt med kvarvarande batterikapacitet. Placera nyckelringen runt ett finger och håll överfallslarmet i handen. Dra ur sprinten för aktivering av Alarmwear överfallslarm. Sätt tillbaka sprinten för att avaktivera Alarmwear överfallslarm som ger ett larmljud om 130 dB. När du hanterar överfallslarmet, observera att det alltid finns en risk för hörselskador om larmljudet löses av i direkt anslutning till öronen. Du avråds därmed att hantera och lösa av larmet i närheten av öronen.

3. Tekniska krav för användning av Alarmwear midjeband

För att använda ljusslingan i Alarmwear midjeband krävs det att ljusslingan har strömförsörjning via en powerbank (ingår ej). Alarmwear midjeband ska placeras väl synligt utanpå användarens kläder. De två ALARMED-texterna ska vara placerade rakt framifrån respektive rakt bakifrån för att uppfylla sitt syfte.

4. Programvarulicens, tillåten användning och begränsningar

Du samtycker till att all programvara endast tillhandahålls på licens. Alarmwears programvara licensieras till dig endast för användning helt i enlighet med Avtalsvillkoren.

För all programvara som tillhandahålls av Alarmwear, beviljar Alarmwear dig en personlig, begränsad, icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt att installera och använda programvaran på din enhet.

Du får installera och använda en (1) kopia av programvaran för enskilt bruk.
Du får inte kopiera programvaran eller distribuera, överlåta rätten att använda, modifiera, översätta, reproducera, återförsälja, vidarelicensiera, hyra eller leasa ut, bakåtkompilera eller på annat sätt försöka avslöja källkoden eller skapa produkter avhängiga av programvaran, förutom i den utsträckning som dessa begränsningar är förbjudna enligt gällande lagstiftning.

Du samtycker till att använda Alarmwears tjänster, ditt Konto och all programvara endast i de syften som tillåts enligt de här Avtalsvillkoren och gällande lagstiftning, bestämmelser eller praxis/riktlinjer som är allmänt vedertagna inom relevant jurisdiktion.

Du samtycker till att bära hela ansvaret för ditt användande av Alarmwears tjänster, ditt Konto och all programvara samt för eventuella brott mot dina åtaganden enligt de här Avtalsvillkoren och även för konsekvenserna av sådana brott.

Användningen av programvara som tillhandahålls av en tredje part regleras enligt separata villkor som du måste godkänna innan du använder programvaran. Alarmwear eller tredjepartslicensgivaren behåller alltid äganderätten till programvaran.
En del av komponenterna i programvaran kan regleras enligt gällande programvarulicenser för öppen källkod. För programvara som licensieras med öppen källkod gäller villkoren i relevanta programvarulicenser för öppen källkod.

5. Serviceavgifter och förnyelse

Tjänster Alarmwear licensierar till dig kan ske antingen kostnadsfritt, kostnadsfritt under en begränsad period eller mot en avgift. Om tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt under en begränsad period, kommer du att få möjlighet att förnya licensen och betala den gällande licensavgiften, eller att sluta använda Alarmwear när den begränsade perioden utlöper. Licensen och tjänsten måste förnyas inom den angivna tidsperioden för att funktionerna i applikationen ska fungera som tidigare. Om du väljer att inte förnya abonnemanget avslutar Alarmwear ditt abonnemang och du kommer inte längre att kunna använda Alarmwears tjänster som en Användare i applikationen. Du kommer endast att kunna använda applikationen som en Följare.

6. Uppgraderingar av Alarmwear mobilapplikation

Alarmwear mobilapplikation uppdateras automatiskt på din enhet utan extra kostnad så snart en ny version finns tillgänglig.

7. Upphörande av licensen för Alarmwear mobilapplikation

Alarmwear kommer att meddela dig om man anser att du har brutit mot eller på annat sätt underlåtit att uppfylla de här Avtalsvillkoren, och i så fall kommer licensen för att använda Alarmwear mobilapplikation att upphöra automatiskt. Om detta inträffar måste du upphöra med allt användande av Alarmwear mobilapplikation och förstöra alla kopior av Alarmwear-programvaran och alla ingående komponenter.

8. Konto

För att skapa ett konto görs en beställning via www.alarmwear.se varav kontot sedan registreras av användaren utifrån orderbekräftelsens instruktioner. Du samtycker till att uppge korrekt och fullständig information när du registrerar dig samt att uppdatera dina registreringsuppgifter när detta krävs för att de ska vara korrekta. Du samtycker till att du bär hela ansvaret för att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten för ditt Konto och för alla aktiviteter som sker i eller genom ditt Konto. Alarmwear tar inget ansvar för eventuella förluster som uppstår genom obehörigt användande av ditt Konto. Avseende Alarmwears hantering av personuppgifter, se nedan.

9. Insamling och hantering av data i enlighet med personuppgiftspolicyn

Genom att ingå de här Avtalsvillkoren bekräftar du ditt samtycke till att Alarmwear får samla in, använda, överföra och lämna ut personuppgifter och lämna dessa uppgifter till myndigheter och de kontakter du angivit i applikationen samt i övrigt behandla data i enlighet med personuppgiftspolicyn. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte genom att skicka ett meddelande till sekretesspolicy@alarmwear.se.
Alarmwear kan också samla in information som inte är personlig, vilket innebär uppgifter i en form som inte möjliggör direkt koppling till någon specifik person. Du samtycker till att Alarmwear får samla in, använda, överföra och lämna ut information som inte är personlig oavsett syfte. Om Alarmwear kombinerar information som inte är personlig med personlig information, behandlas den kombinerade informationen som personlig information.
Alarmwear använder sig av ett externt faktureringssystem för att du ska kunna utföra transaktioner elektroniskt. Genom att ingå avtal om de här Avtalsvillkoren samtycker du till att sådana faktureringsuppgifter som du anger lagras av en tredje part och inte av Alarmwear.
Läs mer om Alarmwears Personuppgiftspolicy: https://www.alarmwear.se/integritetspolicy/

10. Skydd av personlig information

Alarmwear anstränger sig för att skydda dina personuppgifter och vidtar administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, stöld och missbruk samt mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar och förstöring.

Du kan kontakta Alarmwear på adressen sekretesspolicy@alarmwear.se om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter som gäller dig. Om några av dina personuppgifter skulle vara felaktiga har du rätt att få dem korrigerade eller raderade. Du har även rätt (vid skriftlig och personligt undertecknad begäran, en gång per kalenderår och utan någon kostnad) att få information från oss gällande vilka personuppgifter avseende dig vi behandlar och varför. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att Alarmwear mobilapplikation behandlar dina personuppgifter genom att skicka ett meddelande till sekretesspolicy@alarmwear.se, men du kommer då inte längre att kunna använda Alarmwear mobilapplikation.

11. Ingå avtal och utföra transaktioner elektroniskt

Om du använder ett konto hos Alarmwear har du möjlighet att ingå avtal och utföra transaktioner elektroniskt. Du bekräftar att dina elektroniska överföringar utgör ditt avtal och du samtycker till att vara bunden av och betala för sådana avtal och transaktioner.

12. Beställning

Genom att välja ”köp”, ”ok”, ”jag godkänner” eller annan liknande bekräftelse på godkännande i beställningsprocessen, skickar du en beställning. Alla beställningar måste godkännas av Alarmwear. Du samtycker till att alla beställningar som har godkänts av Alarmwear är rättsgiltiga och bindande.

13. Betalningsvillkor

Betalning sker via en tredjeparts tjänst Klarna Check-out. För sådana tjänster gäller de för betalningsmetoden tillämpliga villkor från de externa tredje parter som tillhandahåller tjänsten. Kunden står för kostnaden för frakten i samband med beställning vid var tid gällande taxa som anges i samband med betalning i webbshopen. Kostnaden för returfrakt betalas av kunden.

14. Nedladdning av applikationer

Du laddar ner Alarmwear mobilapplikationen på App Store eller Google Play vare sig du är en Användare med abonnemang (en betalande användare) eller om du är en Följare (en kostnadsfri användare). Abonnemanget köps via inloggat tillstånd på Alarmwear’s hemsida.

Om programvaran stöder detta, får du använda Alarmwear mobilapplikation för att ladda ned applikationer. En del av applikationerna tillhandahålls av Alarmwear medan andra tillhandahålls av tredje part. Alarmwear tar inget ansvar för applikationer som kommer från någon annan källa än Alarmwear. Användning av programvara som tillhandahålls av tredje part regleras enligt separata villkor.

En del applikationer kan vara tillgängliga utan kostnad medan andra kan laddas ned mot en avgift. Du samtycker till att betala för alla applikationer som du laddar ned, förutom för de applikationer som finns tillgängliga utan kostnad.

15. Fel i applikationer

Om du skulle upptäcka att (1) en applikation inte fungerar, (2) en applikation inte motsvarar beskrivningen av den applikation som du har beställt eller om (3) tekniska problem har fördröjt eller förhindrat leveransen av en applikation, kommer din enda och uteslutande gottgörelse att vara antingen en ersättning av applikationen eller en återbetalning av det pris som har betalats för applikationen, enligt beslut från Alarmwear. Du måste meddela Alarmwear om eventuella fel eller omständigheter som beskrivs ovan utan onödig fördröjning.

16. Immateriella rättigheter

Alarmwear mobilapplikation och Alarmwears produkter skyddas av gällande immateriella rättigheter. All upphovsrätt och alla övriga immateriella rättigheter i och till Alarmwear-programvaran, Alarmwear produkter, och medföljande tryckta material, tillhör Alarmwear eller dess leverantörer. Du samtycker till att Alarmwear och/eller tredje part innehar alla rättigheter, anspråk och intressen i och till innehållet i Alarmwear, inklusive, men inte begränsat till, grafik, användargränssnitt och textinnehåll samt till programvaran som tillhandahålls av Alarmwear och till alla immateriella rättigheter i denna. Innehållet och programvaran skyddas av gällande immateriella rättigheter och annan lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt.

17. Ansvarsfriskrivning från garantier

I den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning tillhandahålls Alarmwear mobilapplikation och Alarmwears produkter i befintligt skick. I den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning undantas alla garantier och villkor med hänsyn till Alarmwear mobilapplikation och Alarmwears produkter, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller ej, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte och skydd mot intrång. Alarmwear garanterar inte att Alarmwear mobilapplikation kommer att fungera utan avbrott eller fel, eller att funktionerna i Alarmwear-programvaran eller Alarmwear-produkterna kommer att fungera i kombination med eventuell maskinvara som inte tillhandahålls av Alarmwear.

18. Ansvarsbegränsning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning tar Alarmwear och dess leverantörer under inga omständigheter något ansvar för särskilda, oförutsedda, indirekta eller påföljande skadeståndskrav eller förluster, eller (oavsett om det gäller direkta, indirekta eller påföljande) för någon förlust av kunder, inkomster eller vinster, förlust av data, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation eller för någon annan ekonomisk förlust som uppstår genom användandet av eller oförmågan att använda Alarmwear mobilapplikation eller Alarmwears produkter.

Alarmwears syfte är att värna om din personliga säkerhet genom att förebygga brottsutsatthet och avvärja brott, men kan inte garantera att något överfall inte ska inträffa när du använder dess produkter eller för den delen hållas ansvarig för att ett brott eller ett försök till brott äger rum.

Ingenting i de här Avtalsvillkoren eller eventuella tilläggsvillkor avser att begränsa eller undanta Alarmwears ansvar för bedrägeri eller bedrägligt beteende, grov vårdslöshet, uppsåt, dödsfall eller personskada som orsakats av Alarmwears oaktsamhet eller i den utsträckning Alarmwear enligt lag inte kan begränsa sitt ansvar.

19. Uppsägning

Ditt abonnemang förlängs automatiskt varje månad eller i enlighet med den prenumerationstyp du träffat avtal kring om uppsägning inte sker. Du kan alltid säga upp ditt abonnemang att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en hel kalendermånad från uppsägningen. Om du exempelvis säger upp ditt abonnemang den 15 april, så avslutas ditt abonnemang den sista maj. Oavsett så löper abonnemanget alltid den pågående prenumerationsperioden ut, och du kommer att debiteras för denna. Uppsägning av prenumerationen sker av dig personligen genom att du skickar ett mail till kundtjanst@alarmwear.se. Alarmwear erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod och givetvis har du tillgång till tjänsten under hela perioden.

Alarmwear har rätt att avsluta ditt abonnemang och konto om du inte betalar gällande avgift för tjänsten eller om du väljer att inte förnya tjänsten. Alarmwear kan när som helst via meddelande till dig säga upp Avtalsvillkoren med dig och/eller ditt Konto om du har brutit mot någon bestämmelse i Avtalsvillkoren, eller om Alarmwear beslutar sig för att inte längre tillhandahålla tjänsten. Alla programvarulicenser upphör automatiskt om du underlåter att iaktta några av Avtalsvillkoren. Vid upphörandet måste användandet av programvaran upphöra helt.

20. Tillägg

Alarmwear förbehåller sig rätten att ändra Avtalsvillkoren och införa nya eller ytterligare villkor eller bestämmelser för ditt användande av Alarmwear. Alarmwear förbehåller sig rätten att, utan förvarning, ändra Avtalsvillkoren när som helst genom att uppdatera denna text. Alarmwear förbehåller sig rätten att löpande ändra och/eller justera leverans- och svarstider och/eller priser och avgifter med anledning av specifika händelser relaterade till covid-19 och Corona pandemin. Du är genom din användning bunden av sådana ändringar och bör därför läsa igenom Avtalsvillkoren med jämna mellanrum.

21. Övrigt

Om någon bestämmelse i de här Avtalsvillkoren inte överensstämmer med eller inte kan genomdrivas helt enligt svensk lagstiftning, ska en sådan bestämmelse tolkas som begränsad i den utsträckning som krävs för att överensstämma med och kunna genomdrivas helt enligt svensk lagstiftning. De här Avtalsvillkoren utgör det slutgiltiga, fullständiga och exklusiva avtalet mellan parterna avseende avtalsinnehållet och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal gällande sådant avtalsinnehåll, oavsett om dessa är muntliga eller skriftliga.

22. Lagval och tvistelösning

De här Avtalsvillkoren styrs av svensk lagstiftning. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) ska inte vara tillämplig på Avtalsvillkoren. Tvist i anledning av dessa villkor ska exklusivt och slutligt avgöras av svensk allmän domstol och i första instans av tingsrätten i Stockholm, Sverige. Dessa villkor skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister eller oenigheter som uppstår till följd av detta avtal, som i första hand inte kan lösas genom medling inom sextio (60) kalenderdagar efter det att en part har underrättat den andra parten om denna tvist eller oenighet, ska avgöras av tingsrätten. Medlingsprocessen ska äga rum i Stockholm, Sverige, och hållas på svenska. Du kan dessutom alltid vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) i fall ARN är behörig. Vid gränsöverskridande köp av tjänst eller produkter via vår hemsida kan du även vända dig till EU-kommissionen för Online Dispute Resolution på http://ec.europa.eu/consumers/odr.

23. Meddelanden till kunden

Alarmwear kommunicerar på det eller de språk som Alarmwear använder för att tillhandahålla Avtalsvillkoren till dig. Du samtycker till att Alarmwear får tillhandahålla meddelanden eller annan information till dig genom att publicera dem på webbplatsen för Alarmwear, skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges i ditt Konto, skicka det till den postadress som anges i ditt Konto, ringa upp dig eller skicka ett SMS.

24. Prisändring

Alarmwear äger rätt att justera avgiften för tjänster som löper tills vidare. För tjänster som löper med viss bindningstid äger Alarmwear rätt att justera avgiften under bindningstiden endast med hänsyn till för Alarmwear ökade kostnader på grund av sådana händelser som avser Force Majeure eller andra omständigheter utanför vår kontroll. Dessa kan vara ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter eller kostnadsökningar i förhållande till underleverantörer på grund av Force Majeure-förhållanden. Alarmwear informerar skriftligen om ändring av priser och avgifter inom skälig tid och minst 20 dagar innan ändringen träder i kraft. Om du inte vill godta ändringen har du rätt att utan extra kostnad säga upp tjänsten senast den dag då ändringen träder i kraft. Du kommer inte påverkas av prisändringen under uppsägningstiden.

25. Force majeure

Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse om skadan eller underlåtenheten har sin grund i hinder utanför parts kontroll (”Force Majeure”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från vår underleverantör som orsakats av Force Majeure. Såsom Force Majeure kan anses bland andra myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, omständighet som vi inte råder över, t.ex. omläggning eller nedläggning av mobilnäten eller bredband, störningar av systemets radiotrafik mellan de olika komponenterna eller störning av annan teknisk utrustning samt arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, pandemi, epidemi, specifika händelser relaterade till covid-19 och Coronapandemin, naturkatastrof eller olyckshändelse.

26. Garanti och reklamation

Vi vill att Du som Kund ska bli nöjd!
Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderar vi att du så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister.

Om det skulle vara något fel på tjänsterna eller produkterna och felet fanns vid leveranstillfället, ber vi dig kontakta vår kundtjänst via kundtjanst@alarmwear.se. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lämplig lösning genom oss eller via våra underleverantörer och samarbetspartners. Alarmwear förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till Alarmwear muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen.

Du har ett års garantitid.

Om du vill reklamera varan efter garantitidens utgång kan du göra detta upp till tre år efter inköpstillfället. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Alarmwear Sweden AB eller Partnern i de fall då varan inte har sålts av Alarmwear Sweden AB.

27. Ångerrätt

I egenskap av konsument har Du enligt gällande konsumentlagstiftning rätt att frånträda avtalet utan att några särskilda skäl anges, om detta sker inom 14 dagar från avtalets ingående.

Du som konsument utövar ångerrätten enklast genom att kontakta vår kundtjänst via kundtjanst@alarmwear.se och anger tydligt att du vill frånträda avtalet. Du kan även ångra dig genom att använda Konsumentverkets standardformulär som finns att tillgå genom länken: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.
Om du frånträder avtalet måste detta meddelas både till Alarmwear och Klarna. Klarna kommer sedan att återbetala det du har betalat till oss. Detta sker normalt senast 14 bankdagar från och med den dag då Klarna underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerrätten innebär att avtalet frånträds och tjänsterna upphör, vilket även innebär att de två köpta och mottagna hårdvarorna omedelbart ska återsändas till Alarmwear och Du ska radera och omedelbart upphöra användandet av mobilapplikationen

För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till Alarmwear i det närmaste samma mängd och skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bland annat värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Kunden är alltid ansvarig för fraktkostnaden för returen.

Ångerrätten gäller däremot inte för följande typer av varor: (a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (b) plomberade ljud- eller bildupptagningar, spel eller datorprogram (även innefattande teknisk plombering genom t.ex. serienummer), där plomberingen brutits; eller (c) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (t.ex. datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning).

Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor godkänner du att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium. Ångerrätten gäller sålunda inte i detta fall när mobil applikationen levererats och laddats ned i samband med köpet.

28. Kontaktuppgifter

För ytterligare information om dessa allmänna villkor, är du välkommen att kontakta oss på: