Personuppgiftspolicy för Alarmwear Sweden AB

Denna Personuppgiftspolicy är reviderad och gäller från och med 2021-05-21.

Alarmwear Sweden AB, org. nr. 559218–0698, Sandnäset 116, 975 94, Luleå, Sverige, (nedan ”Bolaget”, “vi” eller ”Alarmwear”) respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna Personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Denna Personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats, och/eller Alarmwear Appen samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats eller Appen som administreras av Bolaget (“Tjänsten”). Bolaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår Personuppgifts policy innan du använder Tjänsten.

All behandling av personuppgifter inom Bolaget sker i enlighet med tillämplig personuppgifts lagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Innehåll i denna Personuppgiftspolicy

1. Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.
Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Bolaget samlar in och behandlar om dig som Användare med abonnemang (en betalande användare) av Tjänsten är:

Bolaget behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att genomföra en beställning eller tjänster. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Bolaget inte kan genomföra den efterfrågade beställningen eller tjänsten.

För det fall du väljer att skapa ett användarkonto hos Bolaget kommer Bolaget att spara ovanstående personuppgifter om dig även för detta syfte. Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto, inklusive:

De personuppgifter Bolaget samlar in och behandlar om dig som Följare (en kostnadsfri användare) av Tjänsten är:
Bolaget behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att genomföra tjänster. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Bolaget inte kan genomföra den efterfrågade tjänsten. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi även komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, i första hand SPAR.

3. Positionsdata

Positionsdata samlas in när appen används aktivt eller i bakgrunden. Detta då det är en säkerhetsapp som delar positionsdata med av användaren valda följare samt vid behov även med myndigheter om en nödsituation skulle uppstå.

4. Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

5. Rättslig grund

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig:
I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Bolagets eller tredje parts berättigade intressen, kan Bolaget behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Bolagets kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av Tjänsten, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt att marknadsföra Bolagets produkter och tjänster (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan). Med “berättigade intressen” avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig så bra Tjänster som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Till exempel har vi ett berättigat intresse att säkerställa att marknads-föringen är relevant för dig, därför kan vi behandla dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen efter dina intressen, t.ex. anpassad efter din användning av Tjänster. Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse.
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att:
Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss och/eller våra samarbetspartner genom att klicka på “avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, leverantörer och samarbetspartners) mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra Tjänster och för att säkerställa att våra Tjänster och system är säkra. När vi behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskydds-lagstiftning. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken “Dina rättigheter och val” nedan.
Behandling med stöd av uttryckligt samtycke:
Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

6. Säkerhet och överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter till tredje man

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstols-beslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Bolaget kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Bolaget kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Bolagets räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adress-uppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Bolagets leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgifts-biträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part, för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna Personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Bolaget kan komma att samarbeta med partners som behandlar personuppgifter inom och utom EU/EES. För det fall Bolaget väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Bolaget i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Bolaget värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Bolaget har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

7. Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du väljer att ha ett användarkonto hos oss eller, om du inte har ett användarkonto, tills det att den tjänst du valt att utföra är slutförd. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

8. Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Bolaget via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de person-uppgifter som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Bolaget rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Bolagets administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Bolaget, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.
Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att Bolaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Bolaget får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna. Om Bolaget inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Bolagets behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Bolagets eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripen profilering. Bolaget får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Bolaget inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Bolaget får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresse-avvägning får Bolaget inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsförings-kommunikation från oss genom att klicka på “avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och Bolaget samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från Bolaget till en annan personuppgifts-ansvarig.

Rätt att inge klagomål

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

9. Cookies

För att göra besök på vår webbplats och i vår app så attraktiva som möjligt samt för att möjliggöra vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras i din (användarens) webbläsare. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av en webbläsarsession, alltså när du stänger webbläsaren. Andra cookies blir kvar i din webbläsare och gör så att vi eller ett till oss närstående bolag kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. De kallas beständiga cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningarna för cookies och individuellt bestämmer om du vill acceptera cookies eller inte, i särskilda fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan det begränsa funktionaliteten på vår webbplats och i vår app. Vi delar in cookies i tre kategorier:
Här nedanför hittar du mer information om dina val samt en detaljerad lista över de cookies vi använder.

Obligatoriska cookies

Obligatoriska cookies krävs för att navigera på vår webbplats samt för att använda de tjänster vi tillhandahåller. Om dessa cookies inte används garanteras inte korrekt funktionalitet för vår webbplats (till exempel att ange text) när besökare går igenom sidor på webbplatsen. Dessa cookies samlar även in information om hur besökare använder vår webbplats, till exempel vilka sidor de besöker oftast samt om de får felmeddelanden från webbplatser. Dessa cookies samlar in sammansatt, anonym information som inte identifierar besökare. Cookie-filerna gör även så att vår webbplats kommer ihåg användares val, till exempel språk eller region, för att tillhandahålla bättre funktioner. Enligt lag krävs inte någon åtgärd från dig för att acceptera dem. Vi använder även dessa cookies för att lagra information om huruvida du har lämnat ditt samtycke till att använda cookies eller att tillfälligt lagra information som du angivit.

Funktionella cookies

Funktionella cookies samlar in anonym information. De kan inte spåra din navigering på andra webbplatser. De kan även användas för att skicka målinriktade annonser/erbjudanden eller för att mäta hur effektiv en reklamkampanj varit. De kan användas för att avgöra vilka kanaler för online-marknadsföring som är mest effektiva. Med dessa cookies lagrar vi även dina inloggningsuppgifter i din webbläsare, så att du kan logga in automatiskt nästa gång du besöker vår webbplats. Eftersom vi vill presentera en webbplats för dig som är utformad för optimal användarvänlighet aktiveras funktionella cookies vanligtvis när du besöker vår webbplats. För att möjliggöra de beskrivna åtgärderna använder vi även cookies från tredje parter i den här kategorin. Genom att analysera din anonymiserade användning kan vi hitta områden där vår webbplats kan förbättras.

Personliga cookies

Personliga cookies används för att visa mer målinriktade annonser som är relevanta för användaren och anpassade enligt användarens intressen. Dessa cookies hjälper oss att ge anpassade målgruppslistor för marknadsföring till våra marknadsföringspartner. Vi behöver ditt samtycke för att aktivera dessa cookies.

Invändning mot användning av cookies

Om du inte vill att vi ska samla in och analysera information om ditt besök så kan du när som helst invända mot det med framtida verkan (så kallad opt-out, avregistrering). För att implementera invändningen rent tekniskt ställs en opt-out-cookie in i din webbläsare. Den här cookien har endast som syfte att kartlägga din invändning. Observera att av tekniska skäl kan en opt-out-cookie endast användas för den webbläsare som den har ställts in för. Om du rensar dina cookies eller använder en annan webbläsare så behöver du göra om processen (invända på nytt).

10. Länkar till webbplatser och sociala plug-ins

I de fall Tjänsten hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Bolaget frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling. I Tjänsten kan du ibland erbjudas att dela data från Tjänsten på sociala medier, som t.ex. Facebook eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Vi har inte något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av dessa plug-ins om du väljer att använda dem. Vi uppmanar dig därför att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins.

11. Push-notiser och SMS

För funktionalitets skull måste du godkänna att det skickas push-notiser och/eller SMS till dig i Alarmwear appen vare sig du är en Användare med abonnemang (en betalande användare) eller om du är en Följare (en kostnadsfri användare). Du behöver även godkänna åtkomst till din telefonbok i det fall du vill att vi hämtar information därifrån för att skicka följarförfrågan via SMS, åtkomst till din telefons meddelandefunktion för att skicka förfrågan till följare via SMS samt åtkomst till telefonsamtal för möjligheten att kunna ringa användaren vid en nödsituation. Push-notiserna krävs och används för funktionerna i appen (statusmeddelanden). Data samlas inte av Alarmwear för något annat syfte än att möjliggöra funktionen och nyttjas inte heller för reklam. Det är däremot möjligt att en tredje part samlar in annan data om och när du tillåter push-notiser i din telefon, men dessa lagras inte av Alarmwear.

12. Ändringar i Personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy utan föregående meddelande. Vid betydande förändringar kommer detta att kungöras på Webbsidan eller skickas med e-post till dig. Den uppdaterade versionen hittar du alltid här: https://alarmwear.se/integritetspolicy/

13. Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

14. Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgifts-hantering, är du välkommen att kontakta oss på: